MENU
Aula_close Layer 1

Forældreråd

Retningslinjer for forældreråd på Mørke skole

 • ➢  ”Børn og forældre skal lære at gå i skole”

 • ➢  ”Børn i trivsel lærer bedst”

 • ➢  ”Det er et fælles ansvar at samarbejde om en god skoletid for børnene.”

Sammenhæng mellem forældreråd og fællesbestyrelsen:

Forældreråd fungerer som fællesbestyrelsens bagland. Fællesbestyrelsen har brug for konkrete tilbagemeldinger på sit arbejde, således at bestyrelsesarbejdet kommer til at dreje sig om det, der er meningen nemlig samarbejdet mellem forældre og skole.

Samarbejdet mellem forældre og bestyrelse styrkes gennem de arrangementer, som fællesbestyrelsen inviterer til.

En gang årligt (efterår) inviteres alle forældrene til et møde, hvor et aktuelt tema drøftes, og hvor fællesbestyrelsen afgiver sin årsberetning. Ligeledes inviterer fællesbestyrelsen alle forældreråd til et årligt møde (forår), der kan understøtte samarbejdet. Denne folder er blevet til på baggrund af et forårsmøde.

En repræsentant fra fællesbestyrelsen deltager meget gerne i forældremøder på klassen for at højne informationsniveauet og styrke forbindelsen ind i fællesbestyrelsen.

Fællesbestyrelsen ønsker et gensidigt informationsniveau, hvor holdninger og meninger fra forældreråd, når frem til fællesbestyrelsen. Ligesom beslutninger truffet af fællesbestyrelsen, når ud til forældreråd via referater fra fællesbestyrelsen eller via klassernes repræsentanter.

Det anbefales at vælge en kontaktperson i hvert forældreråd. Så I ved, hvem der indkalder til møder, fællesbestyrelsen, lærerne og skolen ved, hvem de skal kontakte, når det er aktuelt.

Forældreråd spiller en centralrolle som kontaktled mellem skolen og forældrene:
➢ Ved at der løbende er en kontakt mellem klasseteamet og forældreråd/kontaktpersonen.

➢ Forældreråd og klasseteam kan bl.a. drøfte informations niveauet (uge/måned/kvartal)
➢ Ved at forældreråd samarbejder med forældre og klasseteamet bl.a. ved at deltage i planlægning af møderne i klassen igennem skoleåret.

 • Hvilke temaer skal der være på årets møder?

 • Hvad skal årets skolehjemsamtaler særligt vægte? Er der brug for en ”dagsorden” til skolehjem-samtalerne?

◦ Er der særlige problemstillinger for netop dette klassetrin?

Fællesbestyrelsen opfordrer forældreråd til at være tovholder i oprettelse og drift af trivselsgrupper. Etablering af trivselsgrupper (blandt forældre) i en klasse medvirker til at sikre børnenes trivsel.

Trivsels grupper kan medvirke til:

 • ➢  at forebygge mobning og tager konflikter i opløbet.

 • ➢  at opbygge netværk for børn og forældre imellem.

 • ➢  at børn og forældre lærer hinanden at kende gensidigt.

 • ➢  at øge forståelsen for børnenes forskellige familieforhold mm.

 • ➢  At skabe holdånd og fællesskabsfølelse piger og drenge imellem.

Hvad kan være forældrerådsarbejde i det daglige:

➢ Overordnet set er det forældrerådets hovedopgave at medvirke til trivsel i klassen.
➢ Forældreråd fastsætter selv, hvor mange møder de har behov for at holde – dog ikke under to årligt.

➢ Følgende emner er tænkt som inspiration til hvad forældreråd kan beskæftige sig med:

 • ·  Lektier

 • ·  børns sociale kompetencer

 • ·  opdragelse

 • ·  Sikker skolevej

 • ·  Skolens ressourcepersoner (læse-,

  matematikvejledere, områdets tilknyttede sundhedsplejerske, Ungdommens uddannelses vejleder osv.)

 • ·  Forældreressourcer

 • ·  Skolepsykolog

 • ·  Specialundervisning

 • ·  Brug af gæstelærer

 • ·  Holdninger i skolen

 • ·  Mobning/racisme

Man kunne jo også...... Billede fjernet. Billede fjernet. Billede fjernet. Billede fjernet. Billede fjernet. Billede fjernet. Billede fjernet. Billede fjernet. Billede fjernet. Billede fjernet. Billede fjernet.

 • ·  Festligt samvær – privat og på skolen

 • ·  Lejrskoler/ udveksling

 • ·  Lommepenge v/udflugter og lejrskoler

 • ·  Madpakker

 • ·  Sengetider, kom hjem tider

 • ·  Børns udvikling, aldersbetonet

 • ·  Leve godt med en teenager i huset

 • ·  Seksualundervisning

 • ·  Kriminalitet, alkohol, rusmidler

 • ·  Samarbejde over landegrænser

 • ·  Tage imod nye elever, forældre og invitere alle

  med ind i fællesskabet

Forældreråd kan debattere en problematik fra forældre i klassen, men med klar afgrænsning af, at der ikke debatteres personsager eller konflikter mellem forældre/børn og lærere. Sådanne problematikker varetager skolens ledelse.

➢ Forældreråd påtager sig ansvaret for, at der gennemføres sociale arrangementer i klassen hvert år, hvilket kan være:
➢ Overnatning, bowlingtur, tur i skøjtehallen, springhallen osv.

➢ Cykeltur, tur på legepladsen, kaffe ved Kalø Slotsruin, Grill ved stranden osv.
➢ Sommerfest i skoleskoven, Nytårskur på skolen, småkagebagning til jul eller hvad fantasien fordrer.

➢ Det er et fælles ansvar for alle klassens forældre at være deltagende og engagerede i at skabe og bibeholde trivsel for alle i klassen.

➢ Forældreråd kan betragte sig som tovholdere på sociale arrangementer, øvrige forældre opfordres til at være behjælpelige.

Fællesbestyrelsen ønsker at styrke og præcisere mulighederne for indflydelse og samarbejde med forældrerådene. Derfor har vi lavet disse spilleregler:

➢ Forældreråd kan sætte alle emner, der vedrører elevernes skolegang til debat.

➢ Forældreråd aftaler om (hvornår og hvordan) der skal være elever i rådet.

➢ Forældreråd kan ikke agere i forhold, der vedrører enkeltpersoner.

➢ Forældreråd kan alene agere i forhold, der er aftalt mellem forældre, elever og klassens lærerteam.

➢ Det enkelte medlem af forældreråd kan kun agere på hele forældreråds vegne, når det er aftalt i forældreråd.

➢ Forældreråd sørger for skriftligt mødereferat til de øvrige forældre.

Afrunding

Når man vælges til et forældreråd beslutter klassen om det er for 1 eller 2 år. Vi anbefaler løbende udskiftning, så ikke alle udskiftes på samme tid.

Fællesbestyrelsen deltager gerne i et forældrerådsmøde eller et forældremøde i en klasse. I er altid velkomne til at kontakte os på alle klassetrin.

Er der forhold på skolen i ønsker fællesbestyrelsen tager sig af/vi forholder os til, er I altid velkomne til at rette henvendelse til fællesbestyrelsen.

Vores referater ligger altid på skoleintra (ca. 14 dage efter seneste møde er afholdt), hvor der ligeledes findes en oversigt over vores mødedatoer. Fra august 2019 vil dette være at finde i AULA. Den første 1⁄2 timer af hvert skolebestyrelsesmøde er åbent, her er I velkomne til at møde op, hvis I har noget, I vil viderebringe til bestyrelsen eller ønsker debatteret.

Hvis dette eller andet afføder spørgsmål er I meget velkomne til at kontakte fællesbestyrelsen eller skolelederen.

Denne folder uddeles til alle forældre på førskolestartsmødet i maj, hvor et skolebestyrelsesmedlem kort og præcist fortæller om funktion og indhold. Der vælges repræsentanter til klassens forældreråd på forældremødet i starten af skoleåret.

Fællesbestyrelsen per 1. august 2020:

 • Anna Thomsen, fmd

 • Marianne Skriver

 • Siri Skuldbøl

 • Stine Jørgensen, næstfmd.

 • Michael Nicholaisen

 • Emilie Schmidt

 • Lars Gottfried

 • Henriette Hovgaard

 • Ditte Yvonne Wind

 • 2 elever fra elevrådet

  Personalerepræsentanter:

 • Annette Mikkelsen

 • Helle Tarp Madsen

 • Helle Stilling

 • Niels Kristian Bech Jensen

 • Lars Christian Larsen

 • Distriktsleder - 2 suppleanter:

Dokumenter

forældrerådsfolder 2020_.pdf

Shape Created with Sketch.