Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

De 6 læreplanstemaer

Pædagogisk læreplan for Børnehuset

Tema: Barnets alsidige personlige udvikling

Mål

 • At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder.
 • At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed om egen identitet og bliver i stand til at mærke sig selv.
 • At barnet tilegner sig færdigheder i samspil med omverdenen, således at det kan indgå i forpligtende fællesskaber.

 

Hvorfor gør vi det?

 • Vi ser det som vores opgave i samarbejde med forældrene, at børnene udvikler kreativitet, alsidige kompetencer og dannelse for at kunne matche samfundsudviklingen.

 

Hvad gør vi?

 • Vi tager udgangspunkt i NUZO – udfordrer barnet der hvor det er.
 • Vi arbejder med ICDP – de 8 samspilstemaer
 • Vores rolle er støttende og vejledende.
 • Vi skaber rammer, der pirrer, for at sikre et spændende og lærerigt miljø.
 • Vi skaber strukturer, der er tydelige og forudsigelige.
 • Vi er et fællesskab, der forholder sig til individet.

 

Hvornår gør vi det?

 • Hele dagen i leg, samling, spisning, aktiviteter, ture og i skovhuset.
 • Vi gør det særligt i fordybelsestid.

 

Hvordan evaluerer vi det?

 • Generelt ved hjælp af forskellige pædagogiske evalueringsværktøjer.
 • På gruppemøder.
 • På pædagogiske møder.
 • I dialog med forældrene – dagligt  og ved årlige forældresamtaler
 • I dialog med samarbejdspartnere
 • Small talk

 

Hvordan gør vi det?

 • Praksiseksempler, som løbende dokumentation

 

Børn med særlige forudsætninger

 • Der udarbejdes særlige handleplaner på baggrund af iagttagelser, diverse undersøgelser eller tests.

Der samarbejdes med pædagoger fra specialpædagogisk team samt tværfagligt netværk

Tema: Sociale kompetencer

Mål

 • At barnet tilegner sig sociale kompetencer.
 • At barnet kan etablere sociale relationer og mestre dem.

 

Hvorfor gør vi det?

 • For at kunne indgå i forpligtende fællesskaber.
 • For at opnå anerkendelse og respekt fra andre.
 • For at kunne opfatte eller sanse på input fra andre og reagere hensigtsmæssigt herpå.
 • For at fællesskabet skal opleves rart.
 • For at forebygge social marginalisering.

 

Hvad gør vi?

 • Vi har fokus på fællesskabet
 • Støtter børn i at sige til og fra.
 • Støtter børn i at fortolke dagligdagen og forstå andres signaler..
 • Giver anerkendelse og feedback
 • Vi har en positiv tilgang med humor, nærvær og indlevelse.
 • Støtter legen og giver rum til uforstyrret leg.
 • Giver rum til venskaber på tværs af grupper.
 • Prioriterer voksennærvær.
 • Laver aktiviteter i mindre grupper.
 • Tolererer ikke mobberi/drilleri – vi griber ind.
 • Sikrer en tryg ramme.

 

Hvornår gør vi det?

 • Der arbejdes bredt med dette i hele vores dagligdag og på vores ture.

 

Hvordan evaluerer vi det?

 • Generelt ved hjælp af forskellige pædagogiske evaluerings værktøjer.
 • Specifikt ved hjælp af sociogrammer.
 • På gruppemøder
 • På pædagogiske møder.
 • Sikrer at alle børn bliver gennemgået.

 

Hvordan gør vi det?

 • Praksiseksempler, som løbende dokumentation

 

Børn med særlige forudsætninger

 • Der udarbejdes særlige handleplaner på baggrund af iagttagelser, diverse undersøgelser eller tests.
 • Der samarbejdes med pædagoger fra specialpædagogisk team samt tværfagligt netværk

Tema: Kultur og kulturelle udtryk

Definition

 • I Kastanjehuset knytter kultur sig til måden, vi er sammen på  i det konkrete fællesskab, hvor det enkelte barn indgår i en sammenhæng med andre børn, personale og forældre.
 • Kulturen knytter sig samtidig i et bredere perspektiv til det omgivende samfund med grene til kulturen i det endnu større globale perspektiv.
 • Kulturelle udtryk knytter sig til forskellige og mangeartede udtryksformer i og udenfor Kastanjehuset.

 

Mål

 • At det enkelte barn oplever sig som en del af et kulturelt fællesskab.
 • At det enkelte barn kender til andre kulturelle baggrunde, hvor udgangspunktet oftest er konkrete oplevelser i en sammenhæng med dagligdagen i Kastanjehuset.
 • At det enkelte barn oplever, erfarer og inspireres til at udtrykke sig gennem forskellige kulturelle udtryksformer.

 

Hvorfor gør vi det?

 • For at lære børnene at de tilhører en kultur og præsenteres for andre.
 • For at lære normer og regler.
 • For at skabe en tryg ramme.
 • For at stimulere/pirre børnenes fantasi.
 • For at sanse.
 • For at opleve nærvær – at indgå i processer, hvor vi lærer sammen.
 • Fordi det er sjovt.

 

Hvad gør vi ?

 • Vi vægter tydelige og genkendelige strukturer i dagligdagen.
 • Vi vægter traditioner.
 • Vi vægter kreativitet og fantasi.
 • Vi tager udgangspunkt i det der optager børnene.
 • Skaber inspirerende rammer at udfolde sig i.
 • Vægter et bredt materialeudvalg.

 

Hvornår gør vi det?

 • Hver dag, når man træder ind i Kastanjehuset.
 • I faste daglige sammenhænge, som f.eks. samling og under måltider.
 • I kommunikationen mennesker imellem.
 • I spontant opståede lege og aktiviteter
 • I planlagte aktiviteter/oplevelser.

 

Hvordan evaluerer vi det?

 • Dokumentation i form af billeder, små historier og beskrivelser af oplevelser.
 • På gruppemøder.
 • På pædagogiske møder.
 • Small talk.

 

Hvordan gør vi det?

 • Praksiseksempler, som løbende dokumentation.

 

Børn med særlige forudsætninger

 • Børn med særlige forudsætninger sikres kendskab til dette tema med udgangspunkt i deres mulighed for at indgå i sammenhænge på så vidt mulige samme vilkår som de øvrige børn.

 

Tema: Sprog

Definition

 • Sprog er forudsætningen for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre.
 • Sprog skaber kontakt.

 

Mål

 

 • At give børnene mulighed for at udtrykke tanker/følelser - løse konflikter.
 • At udfordre børnene til sproglig kreativitet v.h.a. forskellige udtryksformer, så de bliver gode til at udtrykke sig.
 • At sætte ord på handling: løse/forklare/forstå.
 • At få opfyldt behov.
 • At få medspil og modspil.

 

Hvorfor gør vi det?

 • ”Godt udviklet sprog er en grundlæggende forudsætning for læseindlæring”
 • For at kommunikere med hinanden – sprog skaber kontakt
 • Fordi – se definitionen/ Begå sig socialt
 • For at give børnene mulighed for at udtrykke tanker/følelser – løse konflikter
 • For at udfordre børnene til sproglig kreativitet v.h.a. forskellige udtryksformer, så de bliver gode til at udtrykke sig.
 • Ord på handling: Løse/forklare/forstå
 • For at få opfyldt behov

 

Hvad gør vi?

 

 • Skaber mulighed for at kunne udtrykke sig indenfor forskellige udtryksformer.
 • Synger/spiller - musik/rytme.
 • Rim/remser/læser historie - leger med sproget.
 • Fortæller historie.
 • Teater/dans.
 • Bruger sproget til at kommunikere med børnene/vi skaber kontakt.
 • Lytter og giver børnene respons/forståelse/anerkendelse.
 • Taler tydeligt – bevidsthed om rollemodel.
 • Vurderer børnene -NUZO- talepæd.
 • Retter ved at gentage det de siger.
 • Sproggrupper.
 • Piktogrammer.
 • ”Sproget har vokseværk”.
 • Sprogstimulerende spil og materialer eks. miniløk.
 • Stiller kommunikationsmidler til rådighed og pirrer børnenes nysgerrighed/lyst til at udtrykke sig.
 • Skaber sproglige udviklingsmiljøer – giver børnene mulighed for at komme ud med tanker/følelser.
 • Rollemodeller.

 

Hvornår gør vi det?

 

 • Samling.
 • Minigrupper/sproggrupper
 • Almindeligt samvær – når vi læser, snakker, leger.
 • Aktiviteter.

 

 • Obs. på at der er forskel på fordybelsestid og øvrig tid.

 

Hvordan evaluerer vi det?

 

 

 • TRAS – Tidlig registrering af sprogudvikling – på børn man vil blive klogere på spogligt.
 • Pædagogiske møder.
 • Gruppemøder – løbende fokus på det enkelte barns sproglige udvikling.

 

Hvordan gør vi det?

 

 • Praksiseksempler.

Børn med særlige forudsætninger

 • Der udarbejdes særlige handleplaner på baggrund af iagttagelser, diverse undersøgelser eller tests.
 • Der samarbejdes med pædagoger fra specialpædagogisk team samt tværfagligt netværk

Tema: Krop og bevægelse

Mål

 

 • At børnene har en bevidsthed om egen krop og dermed kroppens muligheder.
 • At børnene har en fornemmelse af hvornår kroppen har det godt.
 • At børnene er i stand til at mærke sig selv.
 • At børnene rører sig dagligt.

 

Hvorfor gør vi det?

 • Det er sundt.
 • Det er sjovt.
 • Det giver glæde og positiv energi.
 • Det styrker børnenes motorik og bevægelsesglæde.
 • Det udvikler sanserne.
 • Kropslighed er grobund for læring.

 

Hvad gør vi?

 

 • Skaber rammer, der pirrer børn til bevægelse.
 • Er bevidste om valg af legetøj og materialer (finmotorisk og grovmotorisk).
 • Børnene er ude dagligt.
 • Bevidstgør børnene omkring kroppen og dens dele.
 • Har fokus på sundhed via madpakke- og fødselsdagsvejledninger.
 • Laver målrettede aktiviteter.
 • Undersøger/screener børn med motoriske vanskeligheder.
 • Laver motorikgrupper.

 

Hvornår gør vi det?

 

 • Dagligt ude og inde.
 • I samling.
 • I skolens gymnastiksal.
 • Ved særligt tilrettelagte arrangementer.

 

Hvordan evaluerer vi det?

 • På gruppemøder.
 • På pædagogiske møder.
 • Motorisk screening.
 • Ved forældresamtaler.
 • Small talk

 

Hvordan gør vi det?

 

 • Praksiseksempler.

Børn med særlige forudsætninger

 • Der udarbejdes særlige handleplaner på baggrund af iagttagelser, diverse undersøgelser eller tests.
 • Der samarbejdes med pædagoger fra specialpædagogisk team samt tværfagligt netværk

 

Tema: Naturen og naturfænomener

Mål

 • At få et socialt og fælles ansvar for naturen.
 • At have en holdning til naturen i vores nære omgivelser og naturen i et større perspektiv.
 • At få viden og erfaringer om naturens sammenhænge og dermed også læring om sig selv.

 

Hvorfor gør vi det?

 • For at påvirke trivslen.
 • For at kunne forstå og respektere naturen, være tryg ved den og derved bruge den.
 • For at lære hvad der ikke er farligt, hvad man skal passe på og hvad der er reel fare.
 • For at få oplevelser.
 • For at udvikle kreativitet og fantasi.

 

Hvad gør vi?

 • Formidler viden og erfaring.
 • Vi  er bevidste om at være rollemodeller, når vi færdes i naturen.
 • Vi er nærværende, nysgerrige og undrende sammen med børnene og har ikke svar på alt.
 • Bruger naturen som middel i forhold til barnets alsidige udvikling.
 • Skaber mulighed for oplevelser i naturen.

 

Hvornår gør vi det?

 • Dagligt på legepladsen.
 • I skovuger.
 • På ture i nærmiljøet.
 • Når nogen undrer sig.

 

Hvordan evaluerer vi det?

 • På gruppemøder.
 • På pædagogiske møder.
 • Small talk
 • Diverse dokumentation.

 

Hvordan gør vi det?

 • Praksiseksempler.

 

Børn med særlige forudsætninger

 • Børn med særlige forudsætninger sikres kendskab til dette tema med udgangspunkt i deres mulighed for at indgå i sammenhænge på så vidt mulige samme vilkår som de øvrige børn.

 

 

Revideret 2014